Umsóknir

Meðferð og mat á umsóknum í Kvikmyndasjóð

Umsóknir

Til að eiga kost á styrk úr Kvikmyndasjóði þarf kvikmynd að vera unnin og kostuð af íslenskum aðilum eða í samstarfi íslenskra og erlendra aðila. Framleiðslustyrkir eru aðeins veittir sjálfstæðum framleiðendum sem hafa reynslu og/eða staðgóða þekkingu á kvikmyndagerð. 

Styrkir úr Kvikmyndasjóði geta runnið til handritsgerðar, þróunar, framleiðslu, þ.m.t. tímabundinna vilyrða til framleiðslustyrkja, eftirvinnslu og kynningar á fullbúnum kvikmyndum.

Verkefni sem nýtur styrks skal m.a.

  • Vera á íslenskri tungu eða hafa íslenska menningarlega eða samfélagslega skírskotun,
  • Stuðla að eflingu innlendrar kvikmyndagerðar með aukinni þekkingu og reynslu til gerðar kvikmynda og styrkja rekstrargrundvöll atvinnugreinarinnar,
  • Uppfylla kröfur um gæði, listrænt framlag og nýsköpun og hafa breiða skírskotun til áhorfenda.
Við mat á umsóknum er einnig litið til þess hvort styrkurinn stuðli að jöfnun á stöðu kvenna og karla í kvikmyndagerð.

Hægt er að leggja inn umsóknir hvenær sem er og afgreiðslutími þeirra er að jafnaði 8-10 vikur. Til að koma í veg fyrir tafir og flýta fyrir afgreiðslu umsókna er mælt með því að umsóknum sé skilað inn fullbúnum, þ.e. með öllum umbeðnum fylgigögnum. Nánari upplýsingar um umsóknir ásamt umsóknareyðublöðum með gátlistum yfir umbeðin fylgigögn er að finna á umsóknarsíðu.

Ganga verður frá úthlutunarsamningi milli framleiðanda og KMÍ áður en aðaltökutímabil hefst, þá skal fjármögnun vera lokið og önnur ákvæði reglugerðar um Kvikmyndasjóð uppfyllt.

Nánari upplýsingar gefur framleiðslustjóri KMÍ, Sigurrós Hilmarsdóttir, sigurros@kvikmyndamidstod.is.  

Ráðgjafakerfi

Við mat umsókna um styrki úr Kvikmyndasjóði styðst Kvikmyndamiðstöð Íslands (KMÍ) við svokallað ráðgjafakerfi. Kerfið er að norrænni fyrirmynd og hefur reynst vel á Norðurlöndum. 

Ráðgjafakerfið var tekið í notkun hér á landi árið 2003 með reglugerð og kom þá í stað þriggja manna úthlutunarnefndar sem kom saman einu sinni á ári til að fara yfir fyrirliggjandi umsóknir.

Í ráðgjafakerfinu er einstaklingi, kvikmyndaráðgjafa, með staðgóða þekkingu og reynslu á sviði kvikmynda falið að meta umsóknir listrænt með hliðsjón af fjárhags- og framkvæmdaþáttum. 

Kvikmyndaráðgjafar mega ekki hafa hagsmuna að gæta varðandi úthlutun eða gegna störfum utan KMÍ sem tengjast íslenskri kvikmyndagerð. 

Kvikmyndaráðgjafar eru ráðnir af forstöðumanni Kvikmyndamiðstöðvar og útbúa skriflega rökstudda tillögu um afgreiðslu styrkumsóknar. Umsækjendur geta óskað eftir því að fá aðgang að áliti kvikmyndaráðgjafa. Með þessum hætti er gert ráð fyrir að ákvarðanir byggist á traustum rökstuðningi og faglegri greiningu. 

Upplýsingar um starfandi kvikmyndaráðgjafa er að finna undir upplýsingum um starfsfólk KMÍ.

Mat á umsóknum

Mat kvikmyndaráðgjafa á einstökum verkefnum byggir á nokkrum grundvallarþáttum kvikmyndagerðar og tekur til bæði listrænna þátta og framleiðsluþátta.

Listrænir þættir eru t.a.m. gæði handrits og stig þróunar, þ.e. saga og umfjöllunarefni, uppbygging söguþráðar, persónur og samtöl, og sýn og tilgangur höfundar/leikstjóra og einnig er litið til listræns framlags lykilstarfsmanna.

Í mati á framleiðsluþáttum er litið til samspils listrænna og tæknilegra þátta við framkvæmd og framleiðslu verkefnis og fjármögnunar þess. Einnig er litið til þess hvort styrkurinn stuðli að jöfnun á stöðu kvenna og karla í kvikmyndagerð og sömuleiðis hvort verkefnið styrki rekstrargrundvöll kvikmyndagerðar sem atvinnugreinar hér á landi.

Í sérstökum tilvikum er hægt að sækja um framleiðslustyrk beint til forstöðumanns KMÍ, án aðkomu kvikmyndaráðgjafa, sé um að ræða leiknar kvikmyndir í fullri lengd til sýninga í kvikmyndahúsum.

Endanleg niðurstaða byggir á fjárheimildum og stöðu Kvikmyndasjóðs hverju sinni, þar sem Kvikmyndasjóður er samkeppnissjóður.

Fáist jákvætt svar við umsókn er gefið út vilyrði um styrk, sem opnar framleiðendum oft dyr að frekari fjármögnun. 

Ef umsækjandi fær neikvætt svar getur hann óskað eftir mati annars kvikmyndaráðgjafa, sem mun ekki hafa aðgang að áliti fyrri ráðgjafa. Alla jafna er hægt að fjalla tvisvar um hvert verkefni nema verulegar breytingar hafa orðið á því.

Nánari upplýsingar er að finna í reglugerð um Kvikmyndasjóð (einnig hægt að nálgast Word skjal).