Umsóknir

Aðrir styrkir

Kynningarstyrkir vegna þátttöku á erlendum kvikmyndahátíðum

Kynningarstyrkir eru veittir úr Kvikmyndasjóði. Veita má kynningarstyrki til kynningar og markaðssetningar á fullbúnum kvikmyndum. Skilyrði styrkveitingar er að framleiðslu kvikmyndar sé lokið og áætlun um kynningu og kostnað liggi fyrir.

Framleiðandi íslenskrar kvikmyndar getur sótt um kynningarstyrk í tengslum við alþjóðlega frumsýningu myndar á erlendri kvikmyndahátíð sem flokkast undir A-lista kvikmyndahátíð eða hátíð með sambærilegt vægi. Með A-lista hátíð er vísað til skilgreiningar FIAPF samtakanna en einnig er litið til vægis hátíðar í alþjóðlegu samhengi.  Skilyrði fyrir styrkveitingu er að staðfesting liggi fyrir um boð í opinbera dagskrá viðkomandi hátíðar.

Með umsókn þurfa að fylgja staðfesting á boði á hátíð og hvað í því felst, fjárhagsáætlun og kynningaráætlun. Umsókn skal berast Kvikmyndamiðstöð eigi síðar en tveimur vikum fyrir þá viðburði sem skipulagðir eru vegna alþjóðlegrar frumsýningar.

Við meðferð og mat á umsókn er litið til umfangs kynningar og fjárhagsáætlunar ásamt mótframlagi aðstandenda kvikmyndarinnar. Það  styrkir umsókn að kynningar og sölufulltrúar sem koma að alþjóðlegri frumsýningu hafi alþjóðlega reynslu á þeim vettvangi. Styrkur vegna alþjóðlegrar frumsýningar er allt að kr. 2.500.000 en upphæðin er háð stöðu sjóðsins hverju sinni.

Sótt er um kynningarstyrk í gegnum rafræna gátt Kvikmyndamiðstöðvar .

Eyðublað KMÍ fyrir kynningarstyrki á xls formi. 

Nánari lýsing á fyrirkmomulagi styrkveitinga, kröfum sem gerðar eru til styrkhæfra verkefna og til umsókna má finna hér.

Kynningarstyrkir vegna þátttöku í ferðakostnaði 

Íslensk kvikmynd þarf að vera boðin þátttaka í aðalsýningarflokki A-lista kvikmyndahátíðar og lykilaðstandendur kvikmyndarinnar leggja í kostnað við að styðja við kynningu kvikmyndarinnar á þeim vettvangi. 

Með A-listahátíð er vísað til skilgreinar FIAPF samtakanna

Kostnaður:

  • Styrkurinn skal mæta ferðakostnaði á vettvang kvikmyndahátíðar.
  • Gert er ráð fyrir að unnt sé að styrkja lykilaðila sem koma að gerð kvikmyndar eins og leikstjóra, aðalleikara eða viðlíka. 
  • Kostnaður við uppihald, gistingu og ferðir á vettvangi er ekki styrkhæfur.

Hámarskfjárhæð:

  • Fjárhæð styrks ræðst af vægi tilefnis en að jafnaði er einvörðungu greitt fyrir ferð eins til tveggja aðila á kvikmyndahátíð fyrir hverja kvikmynd fyrir hverja hátíð. 
  • Við ákvörðun styrkfjárhæðar er tekið mið af almennu fargjaldi. 


Það er skilyrði styrkveitingar að verkefnið efli framleiðsluumhverfi íslenskra kvikmynda með aðkomu innlendra lista- eða kvikmyndagerðarmanna, sem hljóta styrk til að kynna viðkomandi verkefni á kvikmyndahátíð. 

Aðalframleiðandi kvikmyndar getur sótt um ferðastyrk á A-lista hátíð fyrir aðila sem leggja til lykil-listrænt framlag til kvikmyndarinnar, t.d. leikstjóra, helstu leikara eða aðrar lykilstöður. Þá getur leikstjóri eða aðili sem gegnir lykil listrænni stöðu við gerð kvikmyndar sótt um ferðastyrk. 

 Umsókn skal senda á tölvupóstfangið: umsoknir@kvikmyndamidstod.is

Með umsókn skal fylgja:

  1. Lýsing á kvikmyndahátíð.
  2. Kostnaðaráætlun sundurliðuð þar sem tekið er fram hvaða aðilar fara á kvikmyndahátíð.
  3. Tiltekið hvaða aðrir styrkir hafi fengist vegna ferðarinnar, t.d. hvað kvikmyndahátíðin býður eða aðrir samstarfsaðilar. 

Styrkir til þátttöku í vinnustofum

Veittir eru styrkir til kvikmyndagerðarmanna sem valdir hafa verið til þátttöku í alþjóðlega viðurkenndum vinnustofum og námskeiðum. Styrkveitingar eru háðar fjárveitingum og stöðu sjóðs hverju sinni. 

Viðurkennd námskeið og vinnustofur hafa að jafnaði verið auglýst á vef Kvikmyndamiðstöðvar þar sem tilgreind eru skilyrði umsókna. Kvikmyndamiðstöð velur ekki þátttakendur í þessum tilvikum, en getur í sumum tilvikum komið til móts við kostnað þátttakenda.

Umsókn skjal fylgja:

  • Boð og staðfesting á þátttöku á viðkomandi vinnustofu/námskeiði.
  • Áætlun um kostnað við þátttöku.  

Styrkur KMÍ getur numið annað hvort aðildargjaldi eða fargjaldi á vettvang. Styrkur er greiddur eftir á gegn staðfestingu á útlögðum kostnaði kvikmyndagerðarmanns vegna fyrrnefndra kostnaðarliða.

Umsókn skal senda á netfangið: umsoknir@kvikmyndamidstod.is